Trắc nghiệm hóa học 8 bài 34: Bài luyện tập 6

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 34:Bài luyện tập 6 . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở chương trình lớp 8, hidro thể hiện tính:

 • A. Tính oxi hóa
 • B. Tính khử
 • C. Tác dụng với kim loại
 • D. Tác dụng với oxi

Câu 2: Cho hỗn hợp kim loại gồm 4,6 gam Na và 3,9 gam K tác dụng với nước dư. Thể tích khí (đktc) thoát ra là:

 • A. 1,12 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 3,36 lít
 • D. 4,48 lít

Câu 3: Trong các loại phản ứng dưới đây, phản ứng nào chắc chắn là phản ứng oxi hóa – khử

 • A. Phản ứng hóa hợp
 • B. Phản ứng thế
 • C. Phản ứng thủy phân
 • D. Phản ứng phân hủy

Câu 4: Tính m gam khi cho 2,4 lít $H_{2}$ tác dụng với 7,6 lít $O_{2}$ (đktc)

 • A. 1,92g
 • B. 1,93g
 • C. 4,32g
 • D. 0,964g

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử:

 • A.
 • B. + $HCl$ → $NH_{4}Cl$
 • C. $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ $CaO$ + $CO_{2}$
 • D. + $Cl_{2}$ → $NaCl$ + $NaClO$ + $H_{2}O$

Câu 6: Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch loãng dư thu được 30,4 gam $FeSO_{4}$. Giá trị của m là:

 • A. 10,2 gam
 • B. 11,2 gam
 • C. 12,2 gam
 • D. 13,2 gam

Câu 7: Cho thanh Al ngâm vào dung dịch axit clohidric thấy có khí bay lên. Xác định khí đó

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Kim loại nào không tác dụng với loãng

 • A. Cu
 • B. Zn
 • C. Al
 • D. Fe

Câu 9: phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

 • A. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thế chỗ nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất
 • B. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và các chất
 • C. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và đơn chất tạo thành chất mới
 • D. Phản ứng thế là quá trình tạo thành nhiều chất mới từ 2 hay nhiều chất ban đầu

Câu 10: Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch có chứa 10,95 gam HCl. Thể tích khí (đktc) thu được là:

 • A. 1,12 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 3,36 lít
 • D. 4,48 lít

Câu 11: Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không phải phản ứng thế

 • A. + 2$HCl$ → $FeCl_{2}$ + $H_{2}$
 • B. + $CuSO_{4}$ → $FeSO_{4}$ + $Cu$
 • C. + $BaCl_{2}$ → $BaSO_{4}$ + $HCl$
 • D. + $CuO$ → $Cu$ + $Al_{2}O_{3}$

Câu 12: Cho thanh đồng ngâm vào 400ml dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy trong dung dịch có khí và V bằng bao nhiêu?

 • A. 1,75 lít
 • B. 12,34 lít
 • C. 4,47 lít
 • D. 17,92 lít

Câu 13: Cho 2,7 gam Al vào dung dịch loãng chứ 19,6 gam . Thể tích $H_{2}$ (đktc) thoát ra là:

 • A. 3,36 lít
 • B. 4,48 lít
 • C. 2,24 lít
 • D. 1,12 lít

Câu 14: Cho 10,2 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng hết với dung dịch loãng thu được 11,2 lít khí $H_{2}$ (đktc). Khối lượng Al và Mg có trong hỗn hợp lần lượt là:

 • A. 2,7 gam và 7,5 gam
 • B. 3,7 gam và 6,5 gam
 • C. 5,4 gam và 4,8 gam
 • D. 6,4 gam và 3,8 gam

Câu 15: Các cách phổ biến để điều chế hidro trong công nghiệp:

 • A. Từ khí than
 • B. Từ khí thiên nhiên, dầu mỏ
 • C. Điện phân nước
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 34 hóa học 8: Bài luyện tập 6


 • 32 lượt xem