Trắc nghiệm hoá 8 chương 5: Hiđro - Nước (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 8 chương 5: Hiđro - Nước (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính thể tích hiđro (đktc) để điều chế 5,6 (g) Fe từ FeO?

 • A. 2,24 lít.
 • B. 1,12 lít.
 • C. 3,36 lít.
 • D. 4,48 lít.

Câu 2: Dung dịch axit được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm là:

 • A. đặc
 • B. loãng
 • C. loãng
 • D. A và B đều đúng

Câu 3: Tính khối lượng của Al khi cho phản ứng với axit sunfuric () thấy có 1,68 lít khí thoát ra. 2 4

 • A. 2,025 gam
 • B. 5,24 gam
 • C. 6,075 gam
 • D. 1,35 gam

Câu 4: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng

 • A. số nguyên tử trong mỗi chất.
 • B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố
 • C. số nguyên tố tạo ra hợp chất.
 • D. số phân tử của mỗi chất.

Câu 5: có bazơ tương ứng là

 • A.
 • B.
 • C. AlOH.
 • D.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam bột than trong không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là

 • A. 8,96 lít
 • B. 4,8 lít
 • C. 0,896 lít
 • D. 0,48 lít

Câu 7: Chọn đáp án đúng

 • A. Sự tách Oxi khỏi hợp chất được gọi là sự oxi hóa
 • B. Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự khử
 • C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác
 • D. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Zn (A) và Mg (B), các dung dịch loãng (C) và HCl (D). Muốn điều chế được 1,12 lít khí H (ở đktc) từ một kim loại và một dung dịch axit nhưng lượng sử dụng ít nhất thì dùng:

 • A. B và C.
 • B. B và D.
 • C. A và C.
 • D. A và D.

Câu 9: Cho hỗn hợp A gồm 0,92 gam Na và 8,22 gam Ba vào nước dư. Kết thúc phản ứng thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

 • A. 0,448 lít.
 • B. 1,344 lít.
 • C. 1,792 lít.
 • D. 2,24 lít

Câu 10: Trong các chất sau: . Số chất thuộc hợp chất bazơ là

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 1.

Câu 11: Hòa tan hỗn hợp gồm (12,4 gam và 15,3 gam BaO) vào nước dư, thu được m gam hỗn hợp gồm NaOH và $Ba(OH)_{2}$ . Tính m

 • A. 33,1 gam.
 • B. 17,1 gam.
 • C. 49,65 gam.
 • D. 26,48 gam

Câu 12: Dãy chất chỉ toàn bao gồm axit là

 • A. HCl; NaOH
 • B. CaO;
 • C. ; $HNO_{3}$
 • D. ; KOH

Câu 13: Axit nitric là tên gọi của axit nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Bazơ không tan trong nước là:

 • A.
 • B. NaOH
 • C. KOH
 • D.

Câu 15: Trong những oxit sau: . Có bao nhiêu oxit phản ứng với hiđro ở nhiệt độ cao?

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 1

Câu 16: Cho các chất sau: . Số các chất có khả năng làm quỳ ẩm chuyển xanh là

 • A. 2.
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 17: Công thức hóa học của muối nhôm clorua là

 • A. AlCl.
 • B.
 • C.
 • D. Al_{3}Cl_{2}

Câu 18: Hòa tan gam bari vào nước dư, thu được $m_{2}$ gam $Ba(OH)_{2}$ và 5,6 lít $H_{2}$ (đktc). Giá trị + $m_{2}$ là

 • A. 38,5 gam.
 • B. 34,25 gam.
 • C. 42,75 gam.
 • D. 77 gam

Câu 19: Cho 0,1 mol NaOH tác dụng với 0,2 mol HCl, sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Khối lượng muối NaCl thu được là

 • A. 11,7 gam.
 • B. 5,85 gam.
 • C. 4,68 gam.
 • D. 7,02 gam.

Câu 20: Cho 6,2 gam vào nước. Khối lượng NaOH thu được là bao nhiêu gam?

 • A. 4 gam
 • B. 8 gam
 • C. 23 gam
 • D. 16 gam
Xem đáp án
 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021