Trắc nghiệm hóa học 8 bài 28: Không khí- Sự cháy

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 28:Không khí- Sự cháy . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đốt cháy hỗn hợp bột Al và Mg cần 16,8 lít oxi (đktc). Biết lượng Al trong hỗn hợp là 13,5 gam. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp là:

 • A. 96,2%
 • B. 97,2%
 • C. 86,3%
 • D. 84,4%

Câu 2: Đốt cháy 6g oxi và 7g photpho trong bình. Sau phản ứng chất nào còn dư?

 • A.Photpho
 • B. Oxi
 • C. Không xác định được
 • D. Cả hai chất

Câu 3: Trong không khí Oxi chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích?

 • A. 21%
 • B. 79%
 • C. 21%
 • D. 0%

Câu 4: Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?

 • A. Chặt cây xây cầu cao tốc
 • B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường
 • C. Trồng cây xanh
 • D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp

Câu 5: Để đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đktc) thì thể tích không khí cần dùng là:

 • A. 33,6 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 6,72 lít
 • D. 5,6 lít

Câu 6: Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:

 • A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy
 • B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.
 • C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy
 • D. Cả A & B

Câu 7: Không khí sạch là không khí:

 • A. Có nhiều khí oxi
 • B. Có ít khí cacbonic và các khí khác
 • C. Không có khói, bụi, các chất rắn hàm lượng nhỏ hơn 1%
 • D. Có nhiều khí nitơ

Câu 8: Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

 • A. Phát sáng
 • B. Cháy
 • C. Tỏa nhiệt
 • D. Sự oxi hóa xảy ra chậm

Câu 9: Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?

 • A. Quạt
 • B. Phủ chăn bông hoặc vải dày
 • C. Dùng nước
 • D. Dùng cồn

Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất

 • A. Phản ứng oxi hóa chính là phản ứng cháy
 • B. Sự oxi hóa chậm không tỏa nhiệt và phát sáng
 • C. Sự oxi hóa chậm tỏa nhiệt và không phát sáng
 • D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 11: Làm thế nào để dập tắt sự cháy?

 • A. Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy
 • B. Cách li chất cháy với oxi
 • C. Quạt
 • D. A & B đều đúng

Câu 12: Thành phần các chất trong không khí:

 • A. 9% Nitơ; 90% Oxi; 1% các chất khác
 • B. 91% Nitơ,;8% Oxi; 1% các chất khác
 • C. 50% Nitơ; 50% Oxi
 • D. 21% Oxi; 78% Nitơ; 1% các chất khác

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
 • B. Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng
 • C. Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và không phát sáng
 • D. Sự cháy là sự oxi hóa có khí và kết tủa tạo thành

Câu 14: Khí nào sau đây làm cho than hồng cháy sáng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Chọn đáp án đung nhất. Bản chất của phản ứng cháy là:

 • A. Cần có Oxi
 • B. Sản phẩm tạo ra có
 • C. Là phản ứng oxi hóa – khử
 • D. Là phản ứng tỏa nhiệt
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 28 hóa học 8: Không khí Sự cháy


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021