Trắc nghiệm hóa học 8 bài 40: Dung dịch

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 40: Dung dịch. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn đáp án sai

 • A. Dung dịch là hợp chất đồng nhất của dung môi và chất tan
 • B. Xăng là dung môi của dầu ăn
 • C. Nước là dung môi của dầu ăn
 • D. Chất tan là chất bị tan trong dung môi

Câu 2: Xăng có thể hòa tan

 • A. Nước
 • B. Dầu ăn
 • C. Muối biển
 • D. Đường

Câu 3: Hòa tan 3 gam muối NaCl vào trong nước thu được dung dịch muối 5%. Chất tan là:

 • A. Muối NaCl
 • B. Nước
 • C. Muối NaCl và nước
 • D. Dung dịch nước muối thu được

Câu 4: Nước không thể hòa tan chất nào sau đây:

 • A. Đường
 • B. Muối
 • C. Cát
 • D. Mì chính

Câu 5: Biện pháp để quá trình hòa tan chất rắn trong nước nhanh hơn là

 • A. Cho đá vào chất rắn
 • B. Nghiền nhỏ chất rắn
 • C. Khuấy dung dịch
 • D. Cả B&C

Câu 6: Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là

 • A. Nước và đường
 • B. Dầu ăn và xăng
 • C. Rượu và nước
 • D. Dầu ăn và cát

Câu 7: Khi hòa tan 100ml rượu etylic vào 50 ml nước thì:

 • A. Rượu là chất tan và nước là dung môi
 • B. Nước là chất tan và rượu là dung môi
 • C. Nước và rượu đều là chất tan
 • D. Nước và rượu đều là dung môi

Câu 8: Chất tan tồn tại ở dạng

 • A. Chất rắn
 • B. Chất lỏng
 • C. Chất hơi
 • D. Chất rắn, lỏng, khí

Câu 9: Khi quần áo dính dầu ta sử dụng dung dịch nào để làm sạch:

 • A. Nước muối
 • B. Nước đường
 • C. Rượu
 • D. Xăng

Câu 10: Vì sao đúng nóng dung dịch cũng là một phương pháp để chất rắn tan nhanh hơn trong nước

 • A. Làm mềm chất rắn
 • B. Có áp suất cao
 • C. Ở nhiệt độ cao, các phân tử nước chuyển động nhanh hơn làm tang số lần va chạm giữa các phân tử và bề mặt chất rắn
 • D. Do nhiệt độ cao

Câu 11: Dung dịch chưa bão hòa là

 • A. Dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan
 • B. Tỉ lệ 2:1 giữa chất tan và dung môi
 • C. Tỉ lệ 1:1 giữa chất tan và dung môi
 • D. Làm quỳ tím hóa đỏ

Câu 12: Khi hòa tan dầu ăn trong cốc xăng thì xăng đóng vai trò gì

 • A. Chất tan
 • B. Dung môi
 • C. Chất bão hòa
 • D. Chất chưa bão hòa

Câu 13: Chọn câu đúng

 • A. Dung dịch là hợp chất đồng nhất của dung môi và chất tan
 • B. Nước đừơng không phải là dung dịch
 • C. Dầu ăn tan được trong nước
 • D. Có 2 cách để chất rắn hòa tan trong nước

Câu 14: Dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan là

 • A. Dung môi
 • B. Dung dich bão hòa
 • C. Dung dich chưa bão hòa
 • D. Cả A&B

Câu 15: Khi cho đường vào nước rồi đun lên, độ tan của đường trong nước sẽ thay đổi như thế nào?

 • A. Tăng lên
 • B. Giảm đi
 • C. Không đổi
 • D. Không xác định được
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 40 hóa học 8: Dung dịch


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021