Trắc nghiệm hóa học 8 bài 38: Bài luyện tập 7

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 38: Bài luyện tập 7. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một trong những thuốc thử có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat là:

 • A. Dung dịch bari clorua
 • B. Dung dịch axit clohidric
 • C. Dung dịch chì natri
 • D. Dung dịch nitrat bạc

Câu 2: Dung dịch làm phenolphtalein đổi màu

 • A. Muối
 • B. Axit
 • C. Bazơ
 • D. Nước

Câu 3: Khử 1,5g sắt (III) oxit bằng khí Thể tích khí hidro (đktc ) cần dùng là

 • A. 2,34 lít
 • B. 1,2 lít
 • C. 0,63 lít
 • D. 0,21 lít

Câu 4: Cho + $H_{2}SO_{4}$ → $CaSO_{4}$ + $H_{2}O$. Biết $m_{CaO}$ = 0,56g. Tính $m_{CaSO_{4}}$

 • A. 13,6g
 • B. 0,136g
 • C. 1,36g
 • D. 2,45g

Câu 5: Hợp chất nào sau đây là bazơ:

 • A. Đồng (II) nitrat
 • B. Kali clorua
 • C. Sắt (II) sunfat
 • D. Canxi hidroxit

Câu 6: Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

 • A. Na
 • B. Ca
 • C. Ba
 • D. Fe

Câu 7: Chọn đáp án đúng

 • A. → $CuSO_{4} + H_{2}$
 • B. → $FeCl_{2} + H_{2}$
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho 1,35 gam nhôm tác dụng với dung dịch chứa 7,3 gam HCl. Khối lượng muối tạo thành là:

 • A. 3,3375g
 • B. 6,775g
 • C. 7,775g
 • D. 10,775g

Câu 9: Tên muối là:

 • A. Kali clorat
 • B. Kali pemanganat
 • C. Kali sunfat
 • D. Kali manganoxit

Câu 10: Cho kim loại A, hóa trị (II) tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Biết rằng sau phản ứng thu được 3,36 lít khí thoát ra ở đktc và khối lượng của bazo thu được là 11,1 gam. Tìm A

 • A. Ba
 • B. Ca
 • C. Na
 • D. Cu

Câu 11: Số gam sắt cần tác dụng hết với axit clohidric để có 2,24 lít khí hidro (đktc) là:

 • A. 56g
 • B. 28g
 • C. 5,6g
 • D. 3,7g

Câu 12: Tên gọi của :

 • A. Bari hiđroxit
 • B. Bari đihidroxit
 • C. Bari hidrat
 • D. Bari oxit

Câu 13: Cho , $CuSO_{4}$, $KOH$, $BaSO_{4}$, $NaHCO_{3}$, $Fe(OH)_{2}$. Chất nào có kim loại hóa trị I

 • A. , $Fe(OH)_{2}$
 • B. , $KOH$
 • C. , $KOH$
 • D. , $NaHCO_{3}$

Câu 14: Công thức hóa học của muối ăn:

 • A. NaCl
 • B. NaI
 • C. KCl
 • D. KI

Câu 15: Trong số những chất dưới đây, chất nào làm cho quỳ tím hóa xanh:

 • A. Đường
 • B. Muối ăn
 • C. Nước vôi
 • D. Dấm ăn
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 38 hóa học 8: Bài luyện tập 7


 • 13 lượt xem