Trắc nghiệm hóa học 8 bài 45: Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 45: Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Pha thêm 20 gam nước vào 80 gam dung dịch NaCl 15% thì dung dịch thu được có nồng độ là:

 • A. 11%
 • B. 12%
 • C. 13%
 • D. 14%

Câu 2: Nếu để pha 1 lít dung dịch KOH có nồng độ 15,33 mol/l cần dùng 731,52 gam nước thì nồng độ % của dung dịch là:

 • A. 53%
 • B. 52%
 • C. 57%
 • D. 54%

Câu 3: Thể tích dung dịch HCl 36% (D=1,19 g/ml) cần lấy để pha thành 2,5 lít dung dịch HCl 0,5M là:

 • A. 106,5 ml
 • B. 107,5 ml
 • C. 108,5 ml
 • D. 109,5 ml

Câu 4: Thể tích nước cần thêm vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để được dung dịch NaOH có nồng độ 0,1M là:

 • A. 18 lít
 • B. 19 lít
 • C. 17 lít
 • D. 16 lít

Câu 5: Thêm nước vào 400 gam dung dịch axit HCl 3,65% để tạo 2 lít dung dịch thì nồng độ mol của dung dịch thu được là:

 • A. 0,4 mol/l
 • B. 0,1 mol/l
 • C. 0,3 mol/l
 • D. 0,2 mol/l

Câu 6: Muốn pha 250 ml dung dịch NaOH nồng độ 0,5M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là:

 • A. 62,5 ml
 • B. 67,5 ml
 • C. 68,6 ml
 • D. 69,4 ml

Câu 7: Từ 100 gam NaCl có thể pha được bao nhiêu thể tích dung dịch NaCl 10% (D=1,071 g/ml)?

 • A. 933,7 ml
 • B. 833,67 ml
 • C. 733,67ml
 • D. 703,87 ml

Câu 8: Cần pha 1 lít dung dịch 1M. Thể tích dung dịch 98% (D=1,84 g/ml) phải lấy là:

 • A. 54,4 ml
 • B. 56,3 ml
 • C. 64 ml
 • D. 74 ml
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 45 hóa học 8: Bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ


 • 20 lượt xem