Trắc nghiệm hóa học 8 bài 17 : Bài luyện tập 3

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 17: Bài luyện tập 3. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để đốt cháy hết 780kg than để cung cấp nhiệt cho quá trình nung vôi, cần dùng 2080kg khí oxi. Khối lượng cacbonic thu được là:

 • A. 1300kg
 • B. 1170kg
 • C. 2860kg
 • D. 3200kg

Câu 2: Để bảo quản Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào

 • A. Ngâm trong nước
 • B. Ngâm trong rượu
 • C. Ngâm trong dầu hỏa
 • D. Bỏ vào lọ đậy kín

Câu 3: Phương trình đúng là

 • A. + $O_{2}$ → $P_{2}O_{3}$
 • B. + $H_{2}SO_{4}$ → $Na_{2}SO_{4}$ + $H_{2}$
 • C. + 2$HCl$ → $H_{2}$ + $BaCl_{2}$
 • D. + $O_{2}$ → $MgO$

Câu 4: Đốt cháy 3 gam kim loại magie trong oxi thu được 5 gam magie oxit. Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:

 • A. 2 gam
 • B. 2,2 gam
 • C. 2,3 gam
 • D. 2,4 gam

Câu 5: Hệ số của Al trong phản ứng sau là

+ $H_{2}SO_{4}$ → $Al_{2}(SO_{4})_{3}$ + $H_{2}$

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 6: Chọn hệ số thích hợp và công thức hóa học của chất còn thiếu

+ ? $HCl$ → $CuCl_{2}$ + ?

 • A. & 1:2:1:1
 • B. & 1:1:1:1
 • C. & 1:2:1:2
 • D. & 1:1:1:1

Câu 7: Hiện tượng hóa học là

(a). Xay tiêu

(b). Hiện tượng ma trơi

(c). Mưa axit

(d). Đồ ăn để lâu ngày bị ôi thiu

(e). Cáo đổi hướng chạy nên chó không đuổi theo được

 • A. d,e
 • B. b,c,d
 • C. a,d
 • D. b,c

Câu 8: Chọn đáp án đúng

Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn

 • A. Hạt phân tử
 • B. Hạt nguyên tử
 • C. Cả 2 loại hạt
 • D. Không có hạt nào

Câu 9: Chọn đáp án sai

 • A. Hiện tượng vật lí là hiện tượng biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu
 • B. Hiện tưỡng hóa học là là hiện tượng biến đổi tạo ra chất mới
 • C. Thủy triều là hiện tượng hóa học
 • D. Bang tan là hiện tượng vật lí

Câu 10: Hướng dẫn giải hiện tượng mưa axit

 • A. Có sẵn trong tự nhiên
 • B. Sự bốc hơi của hơi nước ngưng tụ
 • C. Thể hiện tính axit khi có mưa
 • D. Do và $NO$. gây ra khi nước mưa có độ pH dưới 5,6 tác động chính là do con người

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4,48 lít (đktc) thu được 2,24 lít $CO_{2}$ (đktc) và 3,6 gam $H_{2}O$. Giá trị của m là:

 • A. 2,6 gam
 • B. 1,5 gam
 • C. 1,7 gam
 • D. 1,6 gam

Câu 12: Biết kim loại R hóa trị a phản ứng với theo phương trình

+ $HNO_{3}$ $\rightarrow $ $R(NO_{3})_{a}$ + $NO$ + $H_{2}O$

Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là dãy nào sau đây?

 • A. 3; 4a; 3; 2a; 2a
 • B. 3; 4a; 3; a; 2a
 • C. 1; 2a; a; 1; 2a
 • D. 2a; a; 3a; 2; 4

Câu 13: Cho 3 g sắt cháy trong không khí sinh ra 5,04 sắt (II) oxit. Tính m của oxi

 • A. 2,4 g
 • B. 2,04 g
 • C. 2,1 g
 • D. 2,24 g

Câu 14: Trong số những hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý?

(a). Hòa tan muối ăn vào nước ta được dung dịch muối ăn

(b). Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

(c). Nước bị đóng băng ở hai cực của trái đất

(d). Cho vôi sống CaO hòa tan vào nước

 • A. a, b, c
 • B. a, c
 • C. b, c
 • D. a, c, d

Câu 15: Chọn phương trình đúng khi nói về khí nito và khí hidro

 • A. + 3$H_{2}$ $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ $NH_{3}$
 • B. + $H_{2}$ $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ $NH_{3}$
 • C. + 3$H_{2}$ $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ 2$NH_{3}$
 • D. + $H_{2}$ $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ 2$NH_{3}$
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 17 hóa học 8: Bài luyện tập 3


 • 71 lượt xem