Trắc nghiệm hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - phân tử

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất phân tử. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính phân tử khối của và $H_{2}O$

 • A. =16 đvC, $H_{2}O$=18 đvC
 • B. =15 đvC, $H_{2}O$ =17 đvC
 • C. = $H_{2}O$ =18 đvC
 • D. Không tính được phân tử khối

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố trong một hợp chất luôn thay đổi
 • B. Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố trong một hợp chất không thay đổi
 • C. Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố trong một hợp chất không thay đổi hoặc có thể thay đổi tuy theo từng chất
 • D. Một hợp chất không có phân tử xác định

Câu 3: Chọn đáp án sai:

 • A. Cacbon dioxit được cấu tạo từ 1 nguyên tố C và 2 nguyên tố O
 • B. Nước là hợp chất
 • C. Muối ăn không có thành phần clo
 • D. Có 2 loại hợp chất là vô cơ và hữu cơ

Câu 4: Chọn câu đúng

 • A. Đơn chất và hợp chất giống nhau
 • B. Đơn chất là những chất cấu tạo nên từ một nguyên tố hóa học
 • C. Hợp chất là những chất tạo nên chỉ duy nhất với hai nguyên tố hóa học
 • D. Có duy nhất một loại hợp chất

Câu 5: Chọn đáp án sai

 • A. Kim cương và than chì đều cấu tạo từ nguyên tố C

 • B. Kim cương rất quý và đắt tiền

 • C. Than chì màu trắng trong
 • D. Có thể điều chế kim cương nhân tạo bởi nung than chì dưới áp suất cao, trên 6000 atm ở nhiệt độ khoảng 1500 độ C

Câu 6: Chọn từ sai trong câu sau

“Phân tử khối là hạt đại diện cho nguyên tố, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất vật lí của chất”.

 • A. Phân tử khối

 • B. Vật lí

 • C. Liên kết

 • D. Đáp án A&B

Câu 7: Trong số các chất dưới đây, thuộc loại hợp chất có:

 • A. Khí hidro
 • B. Nhôm
 • C. Phốt pho
 • D. Đá vôi

Câu 8: Cách viết sau có ý nghĩa gì 5 O, Na,

 • A. 5 nguyên tử O,nguyên tử nguyên tố Na, phân tử Cl
 • B. Phân tử Oxi, hợp chất natri, nguyên tố clo

 • C. Phân tử khối Oxi, nguyên tử Na, phân tử clo

 • D. 5 phân tử oxi, phân tử Na, nguyên tố clo

Câu 9: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

 • A. Từ 2 nguyên tố
 • B. Từ 3 nguyên tố

 • C. Từ 4 nguyên tố trở lên

 • D. Từ 1 nguyên tố

Câu 10: Phân tử khối của Cu gấp mấy lần phân tử khối Hidro

 • A. 4 lần

 • B. 2 lần

 • C. 32 lần
 • D. 62 lần

Câu 11: Nói như sau có đúng không ( có thể chọn nhiều đáp án)

 • A. Phân tử nước gồm nguyên tố hidro và oxi
 • B. Clo là kim loại
 • C. hợp chất không mùi, không màu
 • D. Than chì được cấu tạo tạo từ nguyên tố C

Câu 12: Trong số các chất dưới đây, thuộc loại đơn chất có:

 • A. Nước
 • B. Muối ăn
 • C. Thủy ngân
 • D. Khí cacbonic

Câu 13: Để chỉ hai phân tử hidro ta viêt:

 • A. 2
 • B. 2H
 • C. 4
 • D. 4H

Câu 14: Chọn câu phát biểu đúng:

Hợp chất là chất được cấu tạo bởi:

 • A. 2 chất trộn lẫn với nhau
 • B. 2 nguyên tố hoá học trở lên
 • C. 3 nguyên tố hoá học trở lên
 • D. 1 nguyên tố hoá học

Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Trong thành phần phân tử nước cũng như khí sunfurơ đều chứa nguyên tố oxi
 • B. Phân tử oxi được tạo bởi hai nguyên tố oxi
 • C. Công thức hóa học của vôi sống là CaO
 • D. Thành phần khối lượng các nguyên tố trong phân tử khí sunfurơ là: = 1: 1

Câu 16: Chất nào sau đây được gọi là đơn chất?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Để phan biệt một phân tử là đơn chất hay hợp chất thì cần phải dựa vào dâu hiệu nào sau đây?

 • A. Số lượng nguyên tử trong phân tử
 • B. Nguyên tử cùng loại hay khác loại
 • C. Hình dạng của phân tử
 • D. Kích thước của phân tử

Câu 18: Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử?

 • A. 2 loại
 • B. 3 loại
 • C. 1 loại
 • D. 4 loại

Câu 19: Chọn mệnh đề đúng:

(1) Oxi có trong thành phần của không khí

(2) Trong thành phần phân tử nước có oxi

 • A. Cả hai mệnh đề nói về oxi là đơn chất
 • B. Cả hai mệnh đề nói về nguyên tố hóa học oxi
 • C. Mệnh đề (1) nói về nguyên tố hóa học oxi, mệnh đề (2) nói về đơn chất oxi
 • D. Mệnh đề (1) nói về đơn chất oxi, mệnh đề (2) nói về nguyên tố hóa học oxi

Câu 20: Hợp chất có phân tử khối là 213. Giá trị của x là:

 • A. 3

 • B. 2

 • C. 1
 • D. 4
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6 hóa học 8: Đơn chất và hợp chất phân tử


 • 225 lượt xem