Trong một công viên, người ta mới nhập nội một giống cỏ sống một năm có chỉ số sinh sản/năm là 20 (một cây cỏ mẹ sẽ có 20 cây cỏ trong một năm)...

  • 1 Đánh giá

9. Trong một công viên, người ta mới nhập nội một giống cỏ sống một năm có chỉ số sinh sản/năm là 20 (một cây cỏ mẹ sẽ có 20 cây cỏ trong một năm). Số lượng cỏ ban đầu là 500 cây/m2

a, Mật độ cỏ sẽ như thế nào sau 1 năm, 2 năm, 3 năm và 10 năm.

b, Mật độ cỏ liệu có gia tăng mãi như vậy không? tại sao?

Bài làm:

a, Mật độ cỏ sau 1 năm là: 500 x 20 = 10000 cây/m2

Mật độ cỏ sau 2 năm là: 500 x 20x20 = 200000 cây/m2

Mật độ cỏ sau 3 năm là: 500 x 20 x 20 x 20= 4000000 cây/m2

Mật độ cỏ sau 10 năm là: 500 x 20 ^10 cây/m2

b, Mật độ cỏ sẽ gia tăng cho tới khi vượt ngưỡng môi trường đáp ứng thì sẽ giảm sút. Bởi vì môi trường chỉ có giới hạn.

  • 214 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021