Những câu hỏi trên của Niu-tơn được gọi chung là gì?

  • 1 Đánh giá

2. Chuyện quả táo chín

Em hãy cho biết:

1. Những câu hỏi trên của Niu-tơn được gọi chung là gì?

2. Theo em, Niu-tơn đã làm gì để trả lời những câu hỏi của mình?

3. Câu chuyện về quả táo rơi đã giúp Niu-tơn phát hiện ra điều gì?

Bài làm:

1. Những câu hỏi trên của Niu-tơn được gọi chung là: Xác định vấn đề nghiên cứu và Đề xuất giả thuyết.

2. Theo em, Niu-tơn đã tiến hành nghiên cứu, thu thập phân tích số liệu (nếu có) để trả lời những câu hỏi của mình.

3. Câu chuyện về quả táo rơi đã giúp Niu-tơn phát hiện ra Định luật vạn vật hấp dẫn.

  • 98 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021