Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng tối thiểu bằng bao nhiêu

  • 1 Đánh giá

3. Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 20°C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng tối thiểu bằng bao nhiêu ?

Bài làm:

Tóm tắt :

= 0,5 kg

ấm chứa 2 lít nước => =2 kg

= 20°C

= 100°C

= 880 J/kg.K

= 4200 J/kg.K

Q = ?

Giải : Để nước sôi thì cả ấm và nước đều đạt tới 100°C (vì khi chỉ có nước nóng tới 100°C còn ấm không tới thì cân bằng nhiệt sẽ xảy ra làm nước không đạt tới 100°C).

Nhiệt lượng ấm thu vào là :

= $m_{1}$ .$c_{1}$ .($t_{2}$ - $t_{1}$ ) = 0,5.880.75 = 33000J

Nhiệt lượng nước thu vào là :

= $m_{2}$ .$c_{2}$ .($t_{2}$ - $t_{1}$ ) = 2.4200.75 = 630000J

Vậy nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi ấm nước là :

Q = + $Q_{2}$ = 663000J

  • 112 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021