Hãy tính hàm lượng photpho có trong hai mẫu phân bón hóa học trong hình

  • 1 Đánh giá

2. Phân bón kép

Hãy tính hàm lượng photpho có trong hai mẫu phân bón hóa học trong hình:

Hãy tính hàm lượng photpho có trong hai mẫu phân bón hóa học trong hình

Bài làm:

Hàm lượng photpho có trong hai mẫu phân bón hóa học trong hình vẽ là:

  • Hình bên trái:

Tỉ lệ phần trăm nguyên tố trong $P_2O_5$ là: $\frac{31\times 2}{142}\times 100\% = 44\%$.

Hàm lượng photpho có trong phân bón đó là:

  • Hình bên phải: 15%

Tỉ lệ phần trăm nguyên tố trong $P_2O_5$ là: $\frac{31\times 2}{142}\times 100\% = 44\%$.

Hàm lượng photpho có trong phân bón đó là:

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021