Tiếng Anh 4 tập 2

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình Tiếng anh 4 tập 2. Cách trình bày bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm trên google, các em học sinh gõ: tieng anh 4 KhoaHoc

Unit 11

Unit 11: What time is it? Lesson 1

Unit 11: What time is it? Lesson 2

Unit 11: What time is it? Lesson 3

Unit 12

Unit 12: What does your father do? Lesson 1

Unit 12: What does your father do? Lesson 2

Unit 12: What does your father do? Lesson 3

Unit 13

Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1

Unit 13: Would you like some milk? Lesson 2

Unit 13: Would you like some milk? Lesson 3

Unit 14

Unit 14: What does he look like? Lesson 1

Unit 14: What does he look like? Lesson 2

Unit 14: What does he look like? Lesson 3

Unit 15

Unit 15: When's Children's Day? Lesson 1

Unit 15: When's Children's Day? Lesson 2

Unit 15: When's Children's Day? Lesson 3

Review 3

Short story: Cat and Mouse 3

Unit 16

Unit 16: Let's go to the bookshop Lesson 1

Unit 16: Let's go to the bookshop Lesson 2

Unit 16: Let's go to the bookshop Lesson 3

Unit 17

Unit 17: How much is the T-shirt? Lesson 1

Unit 17: How much is the T-shirt? Lesson 2

Unit 17: How much is the T-shirt? Lesson 3

Unit 18

Unit 18: What's your number? Lesson 1

Unit 18: What's your number? Lesson 2

Unit 18: What's your number? Lesson 3

Unit 19

Unit 19: What animal do you want to see? Lesson 1

Unit 19: What animal do you want to see? Lesson 2

Unit 19: What animal do you want to see? Lesson 3

Unit 20

Unit 20: What are you going to do this summer? Lesson 1

Unit 20: What are you going to do this summer? Lesson 2

Unit 20: What are you going to do this summer? Lesson 3

Review 4

Short story: Cat and Mouse 4

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4