Unit 19 What animal do you want to see? Lesson 3

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 19 What animal do you want to see? (Bạn muốn xem con vật nào?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

 • 1. Listen and repeat

 • 3. Let's chant

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

'crocodileI want to see 'crocodiles. (Tôi muốn xem những con cá sấu.)
'elephant'Elephants are enormous. (Những con voi thì to lớn.)
'wonderfulThe weather's ‘wonderful. (Thời tiết thật đẹp.)
'beautifulSome zoo animals are 'beautiful. (Một vài động vật ở sở thú thì đẹp.)

2. Listen and circle. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

1. bI want to go to the zoo because I want to see __elephants__.
2. bMy brother does not like __crocodiles__ because they are scary.
3. aThe monkeys are __beautiful__.
4. bSome zoo animals are __wonderful__.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

I want to go to the zoo (Tôi muốn đi sở thú)

 • I want to go to the zoo.
 • Why?
 • Because I want to see the animals.
 • I like kangaroos.
 • Why?
 • Because they're beautiful.
 • I like elephants.
 • Why?
 • Because they're wonderful.

Hướng dẫn dịch:

 • Tôi muốn đi sở thú.
 • Tại sao?
 • Bởi vì tôi muốn xem động vật.
 • Tôi thích những con chuột túi.
 • Tại sao?
 • Bởi vì chúng đẹp.
 • Tôi thích những con voi.
 • Tại sao?
 • Bởi vì chúng thật tuyệt vời.

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay thời tiết đẹp. Mai và Nam thăm vườn thú Thủ Lệ. Có nhiều động vật và vài con trong số chúng rất đẹp. Một số thì thân thiện nhưng một số thì đáng sợ. Mai không thích những con voi bởi vì chúng to lớn và có thể nguy hiểm. Nam thích những con khỉ bởi vì chúng vui nhộn.

Nam and Mai are at the zoo. There are many (1) __animals__ there. Some animals are (2) __beautiful/ friendly/ scary __. Mai does not like the elephants because they are (3) __big/ dangerous. Nam likes the (4) __monkeys__ because they are (5) __funny__.

5. Write about you. (Viết về em.)

Bài làm:

I want to go to the zoo because I want to see animals and take scenery photos. At the zoo, there are a lot of animals and some of them are very beautiful. I like monkeys because they can climb the tree very well and cycle. I don't like tigers because they are scary.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn đi sở thú bởi vì tôi muốn xem động vật và chụp cánh đẹp. Tại sở thú, có nhiều động vật và một vài con trong số chúng rất đẹp. Tôi thích những con khỉ bởi vì chúng có thể trèo cây rất giỏi và đi xe đạp. Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.

6. Project. (Dự án.)

Draw and colour your favorite zoo animal(s). Then show it/ them to the class and say why you like it/ them. (Vẽ và tô màu động vật trong vườn thú em yêu thích nhất. Sau đó đưa chúng cho cả lớp xem và nói tại sao bạn thích chúng.)


 • 27 lượt xem