Tiếng Anh 4, giải bài tập tiếng anh 4 kì 2 chi tiết, dễ hiểu

  • 1 Đánh giá

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 kì 2 dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 4 kì 2.

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 14: What does he look like?

Unit 15: When's children's Day?

Unit 16: Let's go to the bookshop?

Unit 17: How much is the T- shirt?

Unit 18: What's your number?

Unit 19: What animal do you want to see?

Unit 20: What are you going to do this summer?


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021