Trắc nghiệm Lịch sử 9

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm lịch sử lớp 9. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: Trac nghiem su 9 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Trắc nghiệm bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa

Trắc nghiệm bài 4: Các nước châu Á

Trắc nghiệm bài 5: Các nước Đông Nam Á

Trắc nghiệm bài 6: Các nước châu Phi

Trắc nghiệm bài 7: Các nước Mĩ - La tinh

Trắc nghiệm bài 8: Nước Mĩ

Trắc nghiệm bài 9: Nhật Bản

Trắc nghiệm bài 10: Các nươc Tây Âu

Trắc nghiệm bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Trắc nghiệm bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật

Trắc nghiệm bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Trắc nghiệm phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

Trắc nghiệm bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Trắc nghiệm bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

Trắc nghiệm bài 16: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Trắc nghiệm bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Trắc nghiệm bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Trắc nghiệm bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Trắc nghiệm bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Trắc nghiệm bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Trắc nghiệm bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Trắc nghiệm bài 23: Tổng khởi nghiã tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Trắc nghiệm bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Trắc nghiệm bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Trắc nghiệm bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Trắc nghiệm bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Trắc nghiệm bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

Trắc nghiệm bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)

Trắc nghiệm bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

Trắc nghiệm bài 31: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Trắc nghiệm bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

Trắc nghiệm bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Trắc nghiệm bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Trắc nghiệm phần 2: Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9