Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? Ở đâu?

 • A. Tháng 6/1934: Tại Ma Cao (Trung Quốc).
 • B. Tháng 7/1935: Tại Mat-xcơ-va (Liên Xô).
 • C. Tháng 3/1935: Tại Ma Cao (Trung Quốc).
 • D. Tháng 7/1935: Tại I-an-ta (Liên Xô).

Câu 2: Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?

 • A. Chủ nghĩa thực dân cũ.
 • C. Chủ nghĩa phát xít.
 • B. Chủ nghĩa thực dân mới.
 • D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Câu 3: Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã có những chủ trương gì?

 • A. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước. 
 • B. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.
 • C. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản.
 • D. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa.

Câu 4: Yếu tố quyết định dẫn đến dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là gì?

 • A. Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm qyền ở Pháp (6/1936).
 • B. Ngị quyết của Đại hội lần thứu VII của quốc tế Cộng sản (7/1935).
 • C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỷ XX).
 • D. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 5: Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là gì?

 • A. Chống phát xít chống chiến tranh.
 • B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.
 • C. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình.
 • D. Chống thực dân Pháp giành độc lập và chống phong kiến đòi ruộng đất cho dân cày.

Câu 6: Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì?

 • A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.
 • B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.
 • D. Mặt trận nhân dân Đông Dương.

Câu 7: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Viêt Nam là

 • A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng.
 • B. Tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn.
 • C. Tư tưởng Mác-Leenin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu rộng.
 • D. Cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 8: Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Viêt Nam là không đúng?

 • A. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc.
 • B. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới.
 • C. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.
 • D. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ.

Câu 9: Hình thức đấu tranh mới xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là

 • A. Mít tinh biểu tình.
 • B. Đấu tranh nghị trường.
 • C. Đấu tranh chính trị.
 • D. Bãi khóa, bãi công.

Câu 10: Phong trào Đông Dương Đại hội diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Đầu năm 1937 đến cuối năm 1937
 • B. Trong cả năm 1936
 • C. Tháng 8 và 9 năm 1936
 • D. Tháng 9 và 10 năm 1936

Câu 11: Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã

 • A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
 • B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930.
 • C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
 • D. Xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

Câu 12: Trong năm 1936, Mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt, thắng cử vào Nghị viện, lên cầm quyền và ban hành một số chính sách tiến bộ cho các nước thuộc địa.

 • A. Nước Đức.
 • B. Nước Pháp.
 • C. Nước Anh.
 • D. Nước Tây Ban Nha.

Câu 13: Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?

 • A. Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương.
 • B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.
 • C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D. Mặt trận Việt Minh.

Câu 14: Khẩu hiệu đấu tranh của thòi kỳ cách mạng 1936-1939 là gì?

 • A. “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”.
 • B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.
 • C. “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”.
 • D. “Chống phát xít chong chiến tranh đế quốc chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.

Câu 15: Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?

 • A. Tình hình thực tiến cách mạng Việt Nam.
 • B. Tình hình thế giới và Việt Nam có nhiều thay đổi.
 • C. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở một số nước.
 • D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Câu 16: Cuộc mít tinh khổng lồ trong thời kì 1936 - 1939 đã diễn ra vào thời gian nào? ở đâu?

 • A. Ngày 1/5/1938 ở Hà Nội
 • B. Ngày 1/8/1937 ở Huế
 • C. Ngày 1/5/1936 ở Sài Gòn
 • D. Ngày 1/8/1936 ở Hà Nội

Câu 17: Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” đó là hình thức đấu tranh của phong trào nào?

 • A. Đông Dương đại hội.
 • B. Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới của xứ Đông Dương.
 • C. a và b đúng
 • D. a và b sai

Câu 18: Qua các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng nào tham gia đông đảo và hăng hái nhất?

 • A. Công nhân và nông dân.
 • B. Học sinh và thợ thủ công.
 • C. Trí thức và dân nghèo thành thị.
 • D. Câu a và c đúng.

Câu 19: Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939?

 • A. Công nhân và nông dân.
 • B. Tiểu tư sản dân tộc và công nhân.
 • C. Nông dân và trí thức.
 • D. Tư sản dân tộc và nông dân.

Câu 20: Tờ báo nào của Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động công khai trong thời kì 1936 - 1939?

 • A. Người cùng khổ
 • B. Độc lập
 • C. Dân chúng
 • D. Thanh niên

Câu 21: Tác phẩm quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản trong thời kì 1936 - 1939 là?

 • A. Kháng chiến nhất định thắng lợi
 • B. Vấn đề dân cày
 • C. Đường cách mệnh
 • D. Bản án chế độ thực dân Pháp

Câu 22: Qua Ninh và Vân Đình lần lượt là bút danh của những ai?

 • A. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp.
 • B. Trần Phú và Trường Trinh.
 • C. Võ Nguyên Giáp và Lê Hồng Phong.
 • D. Trần Phú và Lê Hồng Phong.

Câu 23: Một trong những ý nghĩa của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là

 • A. Buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ tất cả các yêu sách dân chủ.
 • B. Giúp cán bộ và đảng viên được trưởng thành.
 • C. Bước đầu khẳng định vai trò của giai cấp công nhân.
 • D. Bước đầu hình thành trên thực tế liên minh công-nông.

Câu 24: Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 1939 là gì?

 • A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ.
 • B. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức.
 • C. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội.
 • D. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất.

Câu 25: Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

 • A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
 • B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930.
 • C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
 • D. Xây dựng một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939


 • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021