Giải bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

 • 1 Đánh giá

Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 – 1939. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ cùng cuộc vận động dân chủ đang trên đà phát triển đã ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam. Cùng KhoaHoc tìm hiểu kĩ hơn trong bài học dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình thế giới và trong nước:

1. Thế giới

 • Chủ nghĩa phát xít hình thành, trở thành mối nguy cơ chiến tranh, đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.
 • 7/1935 Đại hội lần thứ 7 của quốc tế cộng sản chủ trương thành lập mặt trận ND nhằm chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
 • 5/1936 mặt trận nhân dân Pháp lên nắm chính quyền ban hành chính sách tiến bộ cho cả thuộc địa.

2. Trong nước

 • Hậu quả của khủng hoảng kinh tế cùng chính cách phản động của Pháp làm cho đời sống ND ta càng đói khổ.

II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ

1. Chủ trương của Đảng

 • Xác định kẻ thù trước mắt là bọn phản động Pháp cùng tay sai.
 • Nhiệm vụ: chống phát xít, chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa, tay sai đòi tự do cơm áo, hoà bình.
 • Chủ trương : thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (Mặt trận dân chủ ĐD ).
 • Hình thức đấu tranh: Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai

2. Diễn biến:

 • Phong trào Đông Dương đại hội(8/1936) nhằm thu thập nguyện vọng của quần chúng tiến tới ĐD Đại hội.
 • Phong trào đón rước phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyền mới để đưa "dân nguyện"
 • Tiêu biểu là 1/5/1938 mít tinh lớn ở Đấu xảo Hà Nội.
 • Phong trào báo chí: nhiều báo của Đảng, Mặt trận ra đời như " Tiền Phong, Dân Chúng, Lao Động."

=>Nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin và chính sách của Đảng

III. Ý nghĩa của phong trào

 • Trình độ chính trị và công tác của cán bộ Đảng viên được nâng lên, uy tín của Đảng mở rộng.
 • Quần chúng được tập dượt đấu tranh, một đội quân chính trị hùng hậu được hình thành
 • Là cuộc tập dượt thứ 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng 8/1945.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 77 sgk Lịch sử 9

Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 – 1939?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 79 sgk Lịch sử 9

Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 80 sgk Lịch sử 9

Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 80 sgk Lịch sử 9

Cao trào dân chủ 1936 -1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 80 sgk Lịch sử 9

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 -1931?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939


 • 31 lượt xem