Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì? Câu 2 trang 47 Sử 9

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Câu 2 Trang 47 sgk Lịch sử 9

Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Bài làm:

Tập trung phát triển nền kinh tế mạnh, bền vững để đưa đất nước đi lên hội nhập với quốc tế. Bởi kinh tế là nội dung quan trọng nhất, nó quyết định vị trí chính trị quốc gia trên trường quốc tế, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó có 3 nhiệm vụ chính hiện nay của nhân dân ta chính là:

  • Nâng cao trình độ dân trí, hòa nhập với xu hướng phát triển chung của toàn nhân loại.
  • Phát triển và ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất
  • Xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.