Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 175 – sgk lịch sử 9

Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Bài làm:

Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội tức không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

Đổi mởi phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới kinh tế chính trị , trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9