Sau hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì? Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ đó?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 156 – Sgk lịch sử 9

Sau hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì? Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ đó?

Bài làm:

Nhiệm vụ của miền Bắc:

  • Sau Hiệp định Pa-ri 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc trở lại hòa bình, vừa tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

  • Kết quả trong hai năm 1973 - 1974:
    • Miền Bắc cơ bản khôi phục mọi mặt, kinh tế có bước phát triển. Đến cuối năm 1974, sản xuất công nông nghiệp trên một số mặt đã đạt và vượt mức năm 1964 và 1971, đời sống nhân dân ổn định.
    • Đưa vào chiến trường 20 vạn bộ đội. Đột xuất trong hai tháng đầu năm 1975, miền Bắc đưa vào Nam 57.000 bộ đội cùng khối lượng vật chất - kỹ thuật khổng lồ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và cấp bách của cuộc Tổng tiến công chiến lược.
  • Ý nghĩa: Sự chi viện của miền Bắc có ý nghĩa rất quan trọng đối với miền Nam. Là một hậu phương vững chắc để miền Nam anh dũng chiến đấu đánh đuổi đế quốc Mĩ.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021