Giải bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950)

  • 1 Đánh giá

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ ngày 19-12-1946, mở đầu cuộc chiến đấu ở Hà Nội. Sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện được đẩy mạnh.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (9-12-1946)

1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

Mặc dù ta đã nhân nhượng nhưng Thực dân Pháp vẫn quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Chúng đánh chiếm Hà Nội, gửi tối hậu thư cho ta. Trước tình hình đó, Đảng ta quyết định phát động toàn quóc kháng chiến. Ngay tối, 19-12 -1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quôc kháng chiến.

2. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta

Tính chất, mục đích nội dung phương châm chiến lược của chiến tranh nhân dân là toàn dân toàn diện, trường kì tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

Ở Hà Nội, ngày 17-2-1947, Trung đoàn thủ đô được thành lập. Tại các thành phố Nam Định, Huế, Đà Nẵng quân ta chủ động tiến công địch.

III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đâu lâu dài

Quyết định đưa máy móc,thiết bị đến nơi an toàn, tiến hành tiêu thổ kháng chiến. Chia cả nước thành 12 khu hành chính. Mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi đều được tuyển chọn vào du kích, bộ đội địa phương. Thực hiện các khẩu hiệu ăn no đánh thắng.

IV. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

Pháp thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. Chúng huy động 12000 quân tiến công lên Việt Bắc. Thực hiện chủ trương của Đảng trên các hướng của mặt trận, quân dân ta anh dũng chiến đấu , tiêu diệt nhiều sinh lực địch,bẻ gãy từng gọng kìm của chúng. Cuộc chiến đấu kết thúc thắng lợi.

V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân toàn diện

Để đẩy mạnh cuộc kháng chiến, ta đã chuẩn bị đẩy mạnh trên mọi mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế, văn hóa giáo dục.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 104 sgk lịch sử 9

Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nhanh tới chiến tranh?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 104 sgk lịch sử 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nội dung lời kêu gọi đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 104 sgk lịch sử 9

Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và có tính nhân dân?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 105 sgk lịch sử 9

Hãy trình bày diễn biến cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối năm 1946- đầu năm 1947 và ý nghĩa của cuộc chiến đấu đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 106 sgk lịch sử 9

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã được chuẩn bị như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 107 sgk lịch sử 9

Hãy trình bày âm mưu và hành động của thực dân Pháp trong cuộc tiến công căn cứ địa Việt Bắc của nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 108 sgk lịch sử 9

Dựa vào lược đồ (hình 45) trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 109 sgk lịch sử 9

Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu đông 1947

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 109 sgk lịch sử 9

Cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện của nhân dân ta được đẩy mạnh như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 109 sgk lịch sử 9

Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ 19-12-1946?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 109 sgk lịch sử 9

Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hóa ra sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 109 sgk lịch sử 9

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu ở các đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)


  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021