Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

 • 1 Đánh giá

Cách mạng tháng 10 Nga và phong trào cách mạng thế giới đã ảnh hưởng đến Việt Nam, thúc đẩy phong trào dân tộc, dân chủ công khai và phong trào công nhân phát triển sau chiến tranh.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga và phong trào cách mạng thế giới.

 • Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng 10 Nga , phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở phương Tây có sự gắn bó mật thiết chống lại chủ nghĩa đế quốc.
 • Tháng 3-1919 Quốc tế Cộng Sản thành lập .
 • Các Đảng Cộng sản thành lập : Pháp ( 1920), Trung Quốc ( 1921).
 • Tạo điều kiện Chủ nghĩa Mác – Lê nin truyền bá vào Việt Nam .

II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 – 1925)

Đặc điểm

Giai cấp tư sản

Tầng lớp tiểu tư sản

Mục tiêu

Đòi một số quyền lợi kinh tế.

Đòi các quyền tự do dân chủ.

Tính chất

Yêu nước, dân chủ

Yêu nước, dân chủ.

Tích cực

Chống sự cạnh tranh, chèn của tư bản nước ngoài.

Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ.

Hạn chế

Dễ thỏa hiệp, phục vụ quyền lợi của giai cấp.

Mang tính chất cải lương, giới hạn trong khuôn khổ chủ nghĩa thực dân

III. Phong trào công nhân (1919 – 1925)

a. Nguyên nhân

 • Khách quan:
  • Do ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới
  • Do tác động của phong trào công nhân và thủy thủ Pháp, Trung Quốc ( 1921).
 • Chủ quan:
  • Giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành về số lượng, bị bóc lột nặng nề -> được giác ngộ cách mạng cao.

b. Phòng trào công nhân

 • 1922, công nhân Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật thắng lợi
 • 1924, nhiều cuộc bãi công nổ ra ở Hà Nội, Nam Định, Hải Dương.
 • Tháng 8/ 1925 phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son thắng lợi do Tôn Đức Thắng lãnh đạo.

Tính chất: Phong trào công nhân từ tự phát tiến dần đến tự giác ( ý thức giai cấp, chính trị ngày càng cao hơn).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Trang 60 sgk Lịch sử 9

Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 60 sgk Lịch sử 9

Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 61 sgk Lịch sử 9

Phong trào công nhân nước ta được mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 61 sgk Lịch sử 9

Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 61 sgk Lịch sử 9

Cuộc bãi công Ba Son ( 8 – 1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021