Chiến lược “chiến tranh cục bộ” và “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 142 – sgk lịch sử 9

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” và “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Bài làm:

  • Giống nhau:
    • Đều là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mĩ, nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
    • Đều thực hiện âm mưu chống lại cách mạng và nhân dân miền Nam
  • Khác nhau:

Chiến tranh đặc biệt

Chiến tranh cục bộ

Quy mô chiến tranh

Ở miền Nam

Mở rộng hai miền Nam - Bắc.

Tính chất ác liệt

Ác liệt

Rất ác liệt

Lực lượng tham chiến

Quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, dùng người Việt đánh người Việt.

Mĩ, chư hầu, Ngụy.

Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất.

Mục tiêu

Chống phá cách mạng và bình định miền Nam

Vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9