Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 95 sgk lịch sử 9

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

Bài làm:

Ý nghĩa:

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đánh dấu sự toàn thắng của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót chục thế kỷ. Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc ta - kỷ nguyê độc lập và tự do.

Về mặt quốc tế, Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc trên thế giới đấu tranh giải phóng mình, đặc biệt là nhân dân Châu Á và Châu Phi.

Nguyên nhân thắng lợi:

Cách mạng tháng Tám thành công do những nguyên nhân sau:

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn đời xưa cho độc lập, tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng ứng.

Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, biết kết hợp tài tình giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị, đánh đổ toàn bộ bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân.

Cách mạng tháng Tám thành công nhanh chóng ít đổ máu một phần là do hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. Chiến tranh thế giới thứ hai đi đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng dân chủ trên thế giới.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9