Trắc nghiệm toán 4

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán lớp 4. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo năm chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: trắc nghiệm toán 4 KhoaHoc

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN, BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Trắc nghiệm chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng (P1)

Trắc nghiệm chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng (P2)

Trắc nghiệm chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng (P3)

Trắc nghiệm chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng (P4)

Trắc nghiệm chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng (P5)

CHƯƠNG II: BỐN PHÉP TÍNH. CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Trắc nghiệm chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P1)

Trắc nghiệm chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P2)

Trắc nghiệm chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P3)

Trắc nghiệm chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P4)

Trắc nghiệm chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P5)

Trắc nghiệm chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P6)

Trắc nghiệm chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P7)

CHƯƠNG III: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Trắc nghiệm chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Giới thiệu hình bình hành (P1)

Trắc nghiệm chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Giới thiệu hình bình hành (P2)

Trắc nghiệm chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Giới thiệu hình bình hành (P3)

Trắc nghiệm chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Giới thiệu hình bình hành (P4)

Trắc nghiệm chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Giới thiệu hình bình hành (P5)

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Trắc nghiệm chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P1)

Trắc nghiệm chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P2)

Trắc nghiệm chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P3)

Trắc nghiệm chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P4)

Trắc nghiệm chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P5)

CHƯƠNG V: TỈ SỐ. MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Trắc nghiệm chương 5: Tỉ số, một số bài toán liên quan đến tỉ số, tỉ lệ bản đồ (P1)

Trắc nghiệm chương 5: Tỉ số, một số bài toán liên quan đến tỉ số, tỉ lệ bản đồ (P2)

Trắc nghiệm chương 5: Tỉ số, một số bài toán liên quan đến tỉ số, tỉ lệ bản đồ (P3)

Trắc nghiệm chương 5: Tỉ số, một số bài toán liên quan đến tỉ số, tỉ lệ bản đồ (P4)

CHƯƠNG VI: ÔN TẬP

Trắc nghiệm chương 6: Ôn tập (P1)

Trắc nghiệm chương 6: Ôn tập (P2)

Trắc nghiệm chương 6: Ôn tập (P3)

Trắc nghiệm chương 6: Ôn tập (P4)

Trắc nghiệm chương 6: Ôn tập (P5)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4