Trắc nghiệm toán 4 chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P4)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 4 chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả của phép tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Phân số bằng phân số là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Biết của một bao gạo cân nặng 10kg. Hỏi $\frac{2}{5}$ của bao gạo đó cân nặng bao nhiêu kg?

 • A. 22kg
 • B. 16kg
 • C. 20kg
 • D. 26kg

Câu 4: Phân số nào dưới đây bằng phân số ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Phân số nào lớn nhất trong các phân số dưới đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Kết quả của phép tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Ta có của 65m là:

 • A. 92m
 • B. 62m
 • C. 102m
 • D. 52m

Câu 8: Giá trị của trong biểu thức $\frac{4}{7}\times x=\frac{1}{3}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Ta có 24kg bằng:

 • A. của 35kg
 • B. của 32kg
 • C. của 30kg
 • D. của 27kg

Câu 10: Trong các phân số dưới đây, phân số bé hơn 1 là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Phân số nào dưới đây nằm giữa và $\frac{5}{6}$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Tìm biết: $\frac{x}{6} = \frac{10}{15}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là m và n. Khi đó công thức tính diện tích hình thoi là?

 • A.
 • B.
 • C.

 • D. S =

Câu 14: Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 17cm và 8cm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho hình thoi ABCD, biết BD = 18dm; AC = 25dm. Diện tích hình thoi ABCD là ......

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 9 lượt xem