Trắc nghiệm toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Giới thiệu hình bình hành (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Giới thiệu hình bình hành (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2: 6543; 6441; 6332; 7535.

 • A. 6543
 • B. 6441
 • C. 6332
 • D. 7535

Câu 2: Dãy gồm các số có ba chữ số đều chia hết cho 2 là:

 • A. 214; 268; 302; 896
 • B. 214; 268; 302; 895
 • C. 214; 269; 302; 896
 • D. 214; 268; 301; 896

Câu 3: Trong các số sau, số nào chia hết cho 5 và chia hết cho 2:

 • A. 660; 3000
 • B. 57; 660
 • C. 3000; 945
 • D. 3000; 5553

Câu 4: Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là:

 • A. 8
 • B. 660; 945; 5553
 • C. 8; 57; 660
 • D. 35; 8; 57

Câu 5: Điền vào ô trống các số thích hợp để được số chia hết cho 9:

34☐ ; 46☐ ; 618 ☐ ; 4 ☐5

 • A. 2; 8; 3; 5
 • B. 2; 7; 3; 5
 • C. 2; 8; 3; 0
 • D. 2; 8; 2; 5

Câu 6: Trong các số sau 79; 999; 234; 9154; 2565 các số nào chia hết cho 9?

 • A. 999; 234; 2565
 • B. 79; 999; 234
 • C. 234; 9154; 2565
 • D. 999; 234; 9154

Câu 7: Điền vào chỗ chấm số chia hết cho 5: 4525 < ...... < 4535

 • A. 4526
 • B. 4527
 • C. 4528
 • D. 4530

Câu 8: Hai nghìn không trăm chín mươi ki lô mét vuông viết là .................

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8

Câu 10: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5km và chiều rộng là 2km. Hỏi diện tích của khu đất đó bằng bao nhiêu km vuông?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Hình nào có diện tích bé hơn ?

 • A. hình a
 • B. hình b
 • C. hình c
 • D. không có hình nào

Câu 12: Hình bình hành ABCD có:

 • A. cạnh AB = DC và cạnh AD = BC
 • B. cạnh AD = BC và cạnh AD = BC
 • C. cạnh AD = DC và cạnh AD = BC
 • D. cạnh AB = BC và cạnh AD = BC

Câu 13: Tính diện tích hình bình hành, biết độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.

 • A. 1360cm2
 • B. 1340cm2
 • C. 1320cm2
 • D. 1300cm2

Câu 14: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành:

 • A. Hình 2, hình 3, hình 5
 • B. Hình 1, hình 3, hình 5
 • C. Hình 1, hình 2, hình 5
 • D. Hình 3, hình 4, hình 5

Câu 15: Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của miếng đất đó?

 • A. 9800dm2
 • B. 900dm2
 • C. 1000dm2
 • D. 1200dm2
Xem đáp án
 • 11 lượt xem