Trắc nghiệm toán 4 chương 6: Ôn tập (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 4 chương 6: Ôn tập (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả của phép cộng: 2372 + 3982 = ?

 • A. 5255
 • B. 6355
 • C. 6235
 • D. 6255

Câu 2: Kết quả của phép nhân: 837 x 103 là:

 • A. 20002
 • B. 10881
 • C. 86211
 • D. 85201

Câu 3: Tính giá trị của biết: $x : 24 = 65$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì mất bao nhiêu phút?

 • A. 8 phút
 • B. 9 phút
 • C. 10 phút
 • D. 7 phút

Câu 5: Xem hình và cho biết phần tô màu chiếm bao nhiêu phần của hình đã cho? Hãy chọn câu trả lời đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: 5 yến 6kg = .... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • A. 65
 • B. 56
 • C. 50
 • D. 60

Câu 7: Phân tích số 20 187 thành tổng. Cách phân tích nào dưới đây là đúng?

 • A. 2000 + 100 + 80 + 7
 • B. 20 000 + 100 + 80 + 7
 • C. 20 000 + 100 + 8 + 7
 • D. 20 000 + 1000 + 80 + 7

Nhìn vào biểu đồ dưới đây, hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 8: Cả 4 tổ cắt được:

 • A. 3 hình
 • B. 4 hình
 • C. 14 hình
 • D. 12 hình

Câu 9: Tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2 là:

 • A. 1 hình
 • B. 2 hình tam giác
 • C. 2 hình vuông
 • D. 2 hình

Câu 10: Tổ 2 cắt được:

 • A. nhiều hình tam giác nhất
 • B. nhiều hình chữ nhật nhất
 • C. ít hình chữ nhật nhất
 • D. ít hình tam giác nhất

Câu 11: Trong hộp có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ. Hỏi không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có một viên bi đỏ?

 • A. 15 viên
 • B. 9 viên
 • C. 16 viên
 • D. 8 viên

Câu 12: Phân số nào dưới đây bé hơn phân số ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Một nhóm thợ lần đầu lĩnh 480 000 đồng và lần sau lĩnh 540 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi người được lĩnh bao nhiêu tiền, nếu nhóm đó có 3 người?

 • A. 340 000 đồng
 • B. 350 000 đồng
 • C. 330 000 đồng
 • D. 360 000 đồng

Câu 14: Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức đúng là:

 • A. 10 - 2 x 3 = 4
 • B. 10 : 2 + 3 = 2
 • C. 10 - 2 x 3 = 24
 • D. 10 + 2 x 3 = 36

Câu 15: Diện tích một hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu gấp chiều dài lên 3 lần và chiều rộng lên 2 lần:

 • A. gấp 3 lần
 • B. gấp 2 lần
 • C. gấp 5 lần
 • D. gấp 6 lần
Xem đáp án
 • 13 lượt xem