Phiếu bài tập cuối tuần toán 5

Phiếu bài tập ôn luyện cuối tuần toán lớp 5 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, sau mỗi tuần học, các em học sinh có 2 phiếu học tập (A và B) để ôn luyện và củng cố lại các dạng toán đã học tuần. Hi vọng, phiếu học tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn toán và đạt được kết quả cao hơn.

Phiếu BT cuối tuần toán 5 - tập 1

Phiếu bài tập tuần 1 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 1 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 2 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 2 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 3 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 3 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 4 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 4 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 5 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 5 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 6 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 6 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 7 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 7 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 8 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 8 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 9 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 9 (Đề B )

Phiếu bài tập tuần 10 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 10 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 11 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 11 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 12 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 12 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 13 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 13 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 14 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 14 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 15 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 15 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 16 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 16 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 17 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 17 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 18 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 18 (Đề B)

Phiếu BT cuối tuần toán 5 - tập 2

Phiếu bài tập tuần 19 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 19 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 20 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 20 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 21 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 21 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 22 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 22 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 23 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 24 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 24 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 25 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 25 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 26 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 26 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 27 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 27 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 28 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 28 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 29 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 29 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 30 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 30 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 31 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 31 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 32 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 32 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 33 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 33 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 34 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 34 (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 35 (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 35 (Đề B)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5