Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 5 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 5. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) 2 kg 35 g = kg Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

b) 2 kg 35 g = kg Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

c) 3 dam 7 dm = dam Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

d) 3 dam 7 dm = dam Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) 4 tấn 2 yến = 4200 kg Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

b) 4 tấn 2 yến = 4020 kg Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

c) 5 m 9 cm = 5090 mm Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

d) 5 m 9 cm = 5009 mm Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

5. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) 4 m = hm Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

b) 4 m = hm Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

c) 230 kg = tấn Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

d) 230 kg = tấn Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gọa nếp là 1 tạ 50 kg. Sau khi bán đi 25 kg gạo mỗi loại thì lượng gạo nếp bằng lượng gạo tẻ. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

2. Có ba hộp kẹo. Hộp thứ nhất và hộp thứ hai cân nặng kg; hộp thứ 2 và hộp thứ ba cân nặng là $\frac{7}{12}$ kg; hộp thứ nhất và hộp thứ ba cân nặng $\frac{3}{4}$ kg. Hỏi mỗi hộp kẹo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021