Đáp án phiếu bài tập tuần 10 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

a)

S

Đ

b)

S

Đ

2.

a)

S

b)

S

Đ

S

S

Đ

3.

4. C. 124m

5.

a)

S

b)

Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1.

a) 18,5 + 40,47 +25,53

= 18,5 + (40,47 + 25,53)

= 18,5 + 66

= 84,5

b) 62,48 + 49 + 15,52

= (62,48 + 15,52) + 49

= 78 +49

= 127

2. Các bước giải

- Tìm chiều dài tấm vải thứ hai:

30,5 + 3,75 = 34,25 (m)

- Tìm chiều dài cả hai tấm vải:

30,5 + 34,25 = 64,75 (m)

3. Các bước giải

- Tìm số gạo ăn trong tuần lễ sau:

182,25 + 41,5 = 223,75 (kg)

- Tìm số gạo ăn trong hai tuần lễ:

182,25 + 223,75 = 406 (kg)

- Đổi: 2 tuần lễ = 7 ngày x 2 = 14 ngày

- Trung bình mỗi ngày dùng số gạo:

406 : 14 = 29 (kg)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021