Đáp án phiếu bài tập tuần 32 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

a. 0,2 : 5 = 0,4 (S) b. 0,2 : 5 = 0,04 (Đ)

c. 2 : 3 = 2,3 (S) d. 2 : 3 = (Đ)

2. Đáp án đúng: C. 10,23 : 4,5 = 2,27 (dư 0,015)

3. gấp $\frac{1}{1000}$ số lần:

a. 10 lần (S) b. 100 lần (Đ)

4.

a. (S)

b. (Đ)

c. (S)

d. (Đ)

5.

  • 58,5 : 45 = 1,3
  • 24 : 16 = 1,5
  • 12 : 4,8 = 2,5
  • 7,82 : 2,3 = 3,4

6.

a. 1,2 giờ = 120 phút (S)

b. 1,2 giờ = 72 phút (Đ)

c. giờ = 1 giờ 23 phút (S)

d. giờ = 1 giờ 40 phút (Đ)

e. 12 giờ 42 phút x 5 = 60 giờ 200 phút (S)

g. 12 giờ 42 phút x 5 = 63 giờ 30 phút (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7.

a. 2,25 + 3,75 : 1,5

= 2,25 + 2,5

= 4,75

b. 10 - 4,86 : 1,8

= 10 - 2,7

= 7,3

8. 3 giờ 15 phút + 2,7 giờ : 3

= 3,25 giờ + 2,7 giờ : 3

= 3,25 giờ + 0,9 giờ

= 4,15 giờ

9. Bài giải:

Đổi: 3,6kg = 3600g

3600g kẹo chia được số hộp là: 3600 : 150 = 24 (hộp)

Số hộp kẹo người ta đã bán đi rồi là: 24 x = 15 (hộp)

Vậy số hộp kẹo còn lại là: 24 - 15 = 9 (hộp)

Đáp án: 9 hộp kẹo.

10. Bài giải:

Đổi: giờ = 30 phút

Thời gian người đó cả đi và nghỉ là: 1 giờ 15 phút + 30 phút + 25 phút = 2 giờ 10 phút

Người đó đến điểm B lúc: 7 giờ 45 phút + 2 giờ 10 phút = 9 giờ 55 phút

Đáp số: 9 giờ 55 phút

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021