Phiếu bài tập tuần 28 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 28, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 28. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Muốn tính thời gian ta lấy:

a. Quãng đường chia cho vận tốc

b. Quãng đường nhân với vận tốc

c. Vận tốc chia cho quãng đường

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một người đi xe đạp với vận tốc 210m/ phút. Hỏi người đó đi quãng đường 15km 750m hết bao nhiêu thời gian?

a. 1 giờ 15 phút

b. 1,15 giờ

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Quãng đường từ A đến B dài 1,2km. Một người bắt đầu chạy từ A lúc 7 giờ 55 phút với vận tốc 150m/phút. Hỏi người đó đến B vào lúc nào?

A. 8 giờ B. 8 giờ 5 phút

C. 8 giờ 3 phút D. 8 giờ 30 phút

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hoàng Anh và Thu Hà cùng một lúc đi xe đạp từ A đến B. Hoàng Anh đi từ A lúc 8 giờ 38 phút và đến B lúc 9 giờ 5 phút. Thu Hà đi từ A đến B hết 0,45 giờ. Hỏi ai tới trước?

a. Hàng Anh đến B trước

b. Thu Hà đến B trước

c. Cả hai bạn đến B cùng một lúc

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Ô tô đi từ A lúc 11 giờ 15 phút và đến B lúc 1 giờ 25 phút chiều cùng ngày. Thời gian ô tô chạy từ A đến B là:

A. 9 giờ 50 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 2 giờ 50 phút

D. 2 giờ 40 phút

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Viết (theo mẫu):

1 giờ 15 phút = giờ = 1,25 giờ

1 giờ 20 phút = giờ = $1\frac{1}{3}$ giờ = $\frac{4}{3}$ giờ

a. 1 giờ 12 phút = ....................................................

2 giờ 18 phút = ....................................................

2 giờ 36 phút = ....................................................

b. 24 phút = ....................................................

20 phút = ....................................................

1 giờ 40 phút = ............................................

7. Một máy bay bay với vận tộc 780km/giờ được quãng đường từ A đến B dài 1365km. Hỏi máy bay đến B vào lúc nào, biết rằng máy bay khởi hành từ A lúc 10 giờ 45 phút?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

8. Quãng đường AB dài 171km. Cùng một lúc ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60km/ giờ, ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 54km/giờ. Hỏi từ lúc bắt đầu đi thì sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021