Đáp án phiếu bài tập tuần 34 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Trung bình mỗi ngày tổ đó làm được số sản phẩm là:

a. 20 + 25 + 27 : 3 = 24 (sản phẩm) (S)

b. (20 + 25 + 27) : 3 = 24 (sản phẩm) (Đ)

2. Đàn gà có số con gà trống là:

a. 172 - 28 : 2 = 72 (con) (S)

b. (172 - 28) : 2 = 72 (con) (Đ)

3. Số kg gạo nếp bán được là:

a. 12,5kg (S) b. 25kg (Đ)

4. Nếu chỉ có 8 người thì làm xong công việc đó trong số ngày là:

a. 16 ngày (S) b. 9 ngày (Đ)

5. Tuổi của con là:

a. 8 tuổi (Đ) b. 6 tuổi (S)

6. Một khối kim loại cùng chất đó có cân nặng 63g thì có thể tích:

a. 90 (S) b. 9 (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau: 2 + 5 = 7 (phần)

Số bé: 8,4 : 7 x 2 = 2,4

Số lớn: 8,4 - 2,4 = 6

Đáp số: Số bé 2,4; số lớn 6

8. Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau: 8 - 5 = 3 (phần)

Số gạo nếp bán được là: 4,5 : 3 x 5 = 7,5 (kg)

Số gạp tẻ bán được là: 7,5 + 4,5 = 12 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 7,5 kg

Gạo tẻ 12 kg

9. Bài giải:

Nếu 1 người ăn hết số gạo đó thì cần số ngày:

12 x 75 = 900 (ngày)

Số người hiện có là: 75 + 15 = 90 (người)

Vậy 90 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

900 : 90 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021