Phiếu bài tập tuần 23 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 2 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 23, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 23. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Hình bên gồm mấy hình lập phương nhỏ như nhau?

Phiếu bài tập tuần 23 toán 5 tập hai (Đề A)

A. 6 hình lập phương nhỏ

B. 8 hình lập phương nhỏ

C. 10 hình lập phương nhỏ

D. 12 hình lập phương nhỏ

2. Hình bên gồm mấy hình lập phương nhỏ như nhau?

Phiếu bài tập tuần 23 toán 5 tập hai (Đề A)

A. 12 hình lập phương nhỏ

B. 11 hình lập phương nhỏ

C. 10 hình lập phương nhỏ

D. 9 hình lập phương nhỏ

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2,8 = .......$cm^{3}$

A. 28 B. 280

C. 2800 D. 2008

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3050 = ..... $dm^{3}$

A. 305 B. 350

C. 3,5 D. 3,05

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: = ..... $dm^{3}$

A. 0,75 B. 75

C. 750 D. 7500

6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4 = .......$dm^{3}$

A. 0,75 B. 450

C. 405 D. 4005

7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 6 = ........ $m^{3}$

A. 0,6 B. 0,06

C. 0,006 D. 0,0006

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

8. Hai hộp có thể tích 345. Thể tích hộp thứ nhất lớn hơn hộp thứ hai là 25. Thể tích của mỗi hộp

Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

9. Hộp thứ nhất có thể tích nhỏ hơn thể tích hộp thứ hai là 1,2. Thể tích hộp thứ nhất bằng $\frac{3}{5}$ thể tích hộp thứ hai. Tính thể tích mỗi hộp

Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

10. Có tất cả 1800 viên gạch như nhau được xếp thành hai chồng gạch. Chồng thứ nhất có thể tích bằng thể tích chồng gạch thứ hai. Hỏi mỗi chồng gạch thể tích bao nhiêu mét khối, biết rằng thể tích mỗi viên gạch là 1$dm^{3}$.

Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................


  • 70 lượt xem