Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 11 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 11. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x

3,26 + x = 63,2

Tìm x

47,1 – x = 0,86

a) x = 59,94 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

c) x = 38,5 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

b) x = 30,5 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

d) x = 46,24 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

4. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính: 42 – 23,5 – 10,5 = ?

a)

42 – 23,5 – 10,5

b)

42 – 23,5 – 10,5

= 18,5 – 10,5

= 42 – 13

= 8 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

= 29 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

c)

42 – 23,5 – 10,5

d)

42 – 23,5 – 10,5

= 42 + (23,5 + 10,5)

= 42 – (23,5 + 10,5)

= 42 + 34

= 42 -34

= 76 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

= 8 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 46,5 + 16,8 – 0,8

= ………………….

= ………………….

b) 73,5 – 31,6 – 18,4

= ………………….

= ………………….

= ………………….

2. Tìm hai số biết tổng của hai số đó là 35,36; hiệu của hai số đó bằng 18,64

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Một cửa hàng trong một ngày bán được 3 tạ rưỡi gạo. Buổi sáng bán được 1 tạ rưỡi gạo; buổi chiều bán kém buổi tối là 60 kg gạo. Hỏi buổi chiều và buổi tối, mỗi buổi bán được bảo nhiêu tạ gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem