Phiếu bài tập tuần 32 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 32, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 32. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 1 : 2,5 = 4 b. 1 : 2,5 = 0,4

c. 1 : 0,4 = 2,5 d. 1 : 0,4 = 25

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. Khi chia một số thập phân cho 1% thì chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số

b. Khi chia một số thập phân cho 1% thì chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 1,5 : 2,4 = 1,5 x 10 : 2,4 x 10

b. 1,5 : 2,4 = (1,5 x 10) : (2,4 x 10)

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 1,8 : 0,25 < 1,8 x 4

b. 1,8 : 0,25 = 1,8 x 4

c. 1,8 : 0,25 > 1,8 x 4

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 2,3 giờ + 2 giờ 3 phút = 4 giờ 6 phút

b. 2,3 giờ + 2 giờ 3 phút = 4 giờ 21 phút

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một nhóm thợ buổi sáng cày dược 15% diện tích cánh đồng, buổi chiều cày được 12% diện tích cánh đồng. Hỏi cả hai buổi đó nhóm thợ cày được bao nhiêu phần trăm diện tích cánh đồng?

a. 15 + 12 = 27% (diện tích)

b. 15% + 12 = 27% (diện tích)

c. 15% + 12% = 27% (diện tích)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Tính bằng cách thuận tiện nhất

0,1 : 3 + 0,2 : 3 + 0,3 : 3 + 0,4 : 3 + 0,5 : 3

= ........................................................

= ........................................................

= ........................................................

8. Tìm :

a. 1,2 : + 2,3 : = 0,4

...................................

...................................

....................................

....................................

b. 9 : - 5,43 : = 3,5

...................................

...................................

....................................

....................................

9. Người ta mở vòi nước chày vào bể từ lúc 8 giờ 30 phút cho đến 9 giờ 10 phút thì được 800l nước. Hỏi với mức chảy như thế thì vòi nước chảy 600l nước vào bể hết bao nhiêu lâu?

Bài giải

..................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

10. Một can chứa dầu cân nặng 34,5kg. Sau khi người ta dùng 40% lượng dầu trong can thì can dầu với lượng dầu còn lại cân nặng bao nhiêu, biết rằng cái can rỗng cân nặng 2kg?

Bài giải

..................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem