Phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 5 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 5. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 200m = ……………….. cm

A. 2000 B. 20000 C. 200000 D. 2000000

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 3500000 m = …………….. km

A. 350000 B. 35000 C. 3500 D. 350

3. nối hai số đo độ dài bằng nhau

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 30000 kg = ………… tấn

A. 3000 B.300 C. 30 D. 3

5. Đúng ghi Đ ; sai ghi S

a) 102 tạ = 1 tấn 2 tạ

b) 102 tạ = 10 tấn 2 tạ

6. đúng ghi Đ; sai ghi S:

Một xe chở 12 tạ gạo tẻ và 80 yến gạo nếp. Tính khối lượng gạo xe đó chở được.

a) 92 tạ b)20 tạ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. một xe tải chở 30 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 40 kg, mỗi bao gạp nếp cân nặng 20 kg. Hỏi xe đó chở bao nhiêu tấn gạo ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Một người đi xe máy từ A qua C đến B. Đoạn đường AC ngắn hơn đoạn đường CB là 13 km 500 m. tình quãng đường AB, biết rằng đoạn đường AC bằng đoạn đường CB.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem