Đáp án phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. D. 2,0003

2.

a) Đ

b) S

3.

a) S

b) Đ

4.

a) S

b) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1.

a)

x = 2,85

b)

x = 1,9

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a)

(12,56 + 37,54) + 27,5

= 50 + 27,5

= 77,5

b)

42,5 – 17,7 – 12,3

= 42,5 – (17,7 + 12,3)

= 42,5 -30

= 12,5

3. Các bước giải

- Lượng gạo nếp lúc đầu:

20,5 +11,5 = 32 (kg)

- Lượng gạo tẻ lúc đầu:

32 + 36 = 68 (kg)

- Lượng gạo lúc đầu:

32 + 68 = 100 (kg)

4. Các bước giải

- Lượng kẹo bán:

(63,5 – 16,5) : 2 = 23,5 (kg)

- Lượng bánh bán:

23,5 + 16,5 = 40 (kg)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021