Đáp án phiếu bài tập tuần 19 đề A toán lớp 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm

1. C. Các hình 1, 3, 6, 7

2.

a. C.

b. B.

c. D.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

3.

Độ dài hai đáy20cm và 18cm5,4dm và 3,6dm và $\frac{1}{4}m$
Chiều cao15cm2,5dm
Diện tích

4. Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(7,8 + 4,5) x 3,6 : 2 = 22,14 ()

Đáp số: 22,14

5. Bài giải:

Diện tích của hình thang ABCD là:

(18 + 24) x 15 : 2 = 315 ()

Đáp số: 315

6. Bài giải:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là: 120 x = 80 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 x = 60 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là: (120 + 80) x 60 : 2 = 6000 ()

Đáp số: 6000 ()

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021