Đáp án phiếu bài tập tuần 8 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. a) S b) Đ

2. D. 100,02

3. a) S b) Đ

4. a) S b) Đ

c) S d) S e) Đ

5. a) S b) Đ c) Đ

d) S e) S g) Đ

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Viết số 0,123; 0,132; 0,213; 0,231; 0,312; 0,321.

2. a) = $\frac{1}{4}$

= $\frac{1}{4} - \frac{1}{5}$

= $\frac{1}{20}$ = $0,05$

b) = $\frac{1}{4}$

= $\frac{1}{4} : \frac{1}{5}$

= $\frac{5}{4}$ = $1,25$

3. Các bước giải

a) Tính lượng kẹo :

= $\frac{375}{100}$ (kg) = $3,75$ kg

Tính lượng bánh :

= $\frac{35}{10}$ (kg) = $3,5$ kg

b) Vì kg > $3,5$ kg nên lượn kẹo nhiều hơn lượng bánh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021