Đáp án phiếu bài tập tuần 6 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. a) S b) Đ c) S d) Đ

2. a) Đ b) S c) S d) Đ

3. a) S b) Đ c) S d) Đ

4. a) S b) Đ c) S

d) Đ e) S g) Đ

5. D : 2 ha

6. C : 6000

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Các bước giải :

Đổi hm $25$ m = $125$ m

Tính chiều cao :

= $100$ (m)

Tính diện tích :

= $12500$ ($m^{2}$)

$m^{2}$ = $125$ $dam^{2}$

2. Các bước giải :

Đổi m = $80$ dm

Tính chiều rộng :

= $60$ (dm)

Tính diện tích căn phòng :

= $4800$ ($dm^{2}$)

Tính diện tích mỗi viên gạch :

= $16$ ($dm^{2}$)

Tính số lượng gạch :

= $300$ (viên).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021