Đáp án phiếu bài tập tuần 24 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

2. Thể tích của bốn hình đó được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: D. Hình 4, hình 2, hình 1, hình 3

3. Thể tích hình hộp thứ nhất gấp thể tích hình hộp thứ hai số lần là: D. 8 lần

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Bài giải:

Đổi 2m = 20dm; 1,8m = 18 dm

Thể tích trong lòng bể là: 20 x 18 x 15 = 54 00 ()

Đổi: 54 00 = 5400 (l)

Bể chứa được số lít nước là: 5400 x 75 : 100 = 4050 (l)

Đáp số: 4050 (l)

5. Bài giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là: 54 : 6 = 9 ()

Vì 9 = 3 x 3 nên độ dài cạnh hình lập phương là 3cm

Thể tích của hình lập phương là: 3 x 3 x 3= 27 ()

Đáp số: 27

6. Bài giải:

Đổi: 1,2m = 12dm

Thể tích của khối gỗ là: 12 x 2 x 1,5 = 36 ()

1 gỗ cân nặng số kg là: 1,5 : 2 = 0,75 (kg)

Vậy khối gỗ đó cân nặng số kg là: 0,75 x 36 = 27 (kg)

Đáp số: 27 kg.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021