Đáp án phiếu bài tập tuần 25 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Bà Triệu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Ngô vào năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ:

a. Thế kỉ II (S)

b. Thế kỉ III (Đ)

2.

3.

2 giờ 12 phút = ..... giờ

a. 2,12 (S) b. 2,2 (Đ)

1 giờ 3 phút = ..... giờ

c. 1,3 (S) d. 1,05 (Đ)

4.

a. Minh đến B trước. (S)

b. Khôi đến B trước (S)

c. Cả hai bạn đến cùng một lúc (Đ)

5.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6.

a. 3 giờ 12 phút + 2 giờ 15 phút = 5 giờ 27 phút

b. 4 giờ 25 phút + 3 giờ 47 phút = 7 giờ 72 phút = 8 giờ 12 phút

c. 15 phút 27 giây - 5 phút 13 giây = 10 phút 14 giây

d. 8 phút 42 giây - 1 phút 42 giây = 7 phút 84 giây - 1 phút 42 giây = 6 phút 42 giây

7. Bài giải

Chú An đi từ nhà đến tỉnh hết thời gian là:

45 phút + 1 giờ 35 phút = 1 giờ 80 phút = 2 giờ 20 phút

Đáp số: 2 giờ 20 phút

8. Bài giải:

Ô tô đi quãng đường AB hết số thời gian là:

10 giờ 10 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 40 phút

Đáp số: 1 giờ 40 phút

9. Bài giải:

Không kể thời gian nghỉ giữa đường, thì người đó đi từ A đến B hết thời gian là:

9 giờ - 7 giờ 30 phút - 20 phút = 1 giờ 10 phút

Đáp số: 1 giờ 10 phút

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021