Phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 19, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 19. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

A. Các hình 1, 2, 3, 4 B. Các hình 5, 6, 7, 8

C. Các hình 1, 3, 6, 7 D. Các hình 1, 5, 6, 7

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a. Tính diện tích hình thang, biết độ dài hai đáy là 18cm và 12cm, chiều cao là 15cm.

A. 540 B. 450 C. 225 D. 252

b. Tính diện tích hình thang, biết độ dài hai đáy là 4,5dm và 2,8dm, chiều cao là 1,5dm.

A. 10,95 B. 5,475 C. 109,5 D. 54,75

c. Tính diện tích hình thang, biết độ dài hai đáy là và $\frac{1}{3}m$, chiều cao là $\frac{1}{5}m$

A. B. $\frac{1}{48}m^{2}$ C. $\frac{1}{6}m^{2}$ D. $\frac{1}{12}m^{2}$

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

3. Tính diện tích hình thang rồi điền kết quả vào ô trống:

Độ dài hai đáy20cm và 18cm5,4dm và 3,6dm và $\frac{1}{4}m$
Chiều cao15cm2,5dm
Diện tích

4. Tính diện tích hình thang, biết độ dài hai đáy là 7,8dm và 4,5dm; chiều cao là 3,6dm.

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

5. Tính diện tích hình thang ABCD theo các kích thước đã cho ở hình vẽ:

Bài giải

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

6. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng $\frac{3}{4}m$ đáy bé. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài giải

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem