Phiếu bài tập tuần 7 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 7 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 7. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối ba số đo độ dài bằng nhau (theo mẫu)

Phiếu bài tập tuần 7 toán 5 tập một (Đề A)

2. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) = 0,23

b) = 2,3

c) = 5,17

d) = 51,7

e) = 71,23

g) = 7,123

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 13,579 tấn = ………. kg

A. 135,79 B. 1357,9 C. 123579

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 2,5 m = ………. Cm

A. 25 B. 250 C. 205

4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) 3,7 m = 37 cm

b) 3,7 m = 37 dm

c) 1,5 tấn = 1500 kg

d) 1,5 tấn = 150 kg

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. a) Viết phân số dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 10 và có mẫu số là 100.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

b) Viết hai phân số mới tìm (ở câu a) thành 2 số thập phân.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Có 1 dầu. Lần đầu dùng $\frac{4}{10}$, lần sau dùng $\frac{5}{10}$ . Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Mẹ mua về một túi gạo có 2 kg 500 g gạo. Bữa trưa mẹ đã dùng kg gạo, bữa tối mẹ dùng $\frac{4}{5}$ kg gạo. Hỏi trong túi gạo còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem