Đáp án phiếu bài tập tuần 7 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối

Đáp án phiếu bài tập tuần 7 toán 5 tập một (Đề A)

2. a) S b) Đ c) Đ d) S e) S g) Đ

3. a) C. 13579 b) B. 250

4. a) S b) Đ c) Đ d) S

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. a) = $\frac{2 \times 2}{2 \times 5}$ = $\frac{4}{10}$

= $\frac{2 \times 20}{20 \times 5}$ = $\frac{40}{100}$

b) = 0,4

= 0,40

2. Các bước giải

Cách 1. + Sau lần đầu còn lại lượng dầu: = $\frac{6}{10}$ ($l$)

+ Sau lần tiếp theo còn lại lượng dầu : = $\frac{1}{10}$ ($l$)

Cách 2. + Lượng dầu đã dùng cả hai lần : = $\frac{9}{10}$ ($l$)

+ Lượng dầu còn lại : = $\frac{1}{10}$ ($l$)

3. Các bước giải

Cách 1.

Đổi: 2kg 500g = 2 kg = 2$\frac{50}{10}$ kg = $\frac{25}{10}$ kg

Cả hai lần đã dùng : + $\frac{4}{5}$ = $\frac{15}{10}$ (kg)

Lượng gạo còn lại : = $\frac{10}{10}$ = 1 (kg)

Cách 2.

Đổi 2kg 500g = 2500 g

kg = 700g; $\frac{4}{5}$ kg = 800g

Sau bữa trưa lượng gạo còn lại : 2500 – 700 = 1800 (g)

Sau bữa tối lượng gạo còn lại : 1800 – 800 = 1000 (g)

1000g = 1kg

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021