Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 20 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 19. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) + x 0,5 = 0,36

x 2 x 0,5 = 0,36

x 2 = 0,36 : 0,5

x 2 = = 0,72

= = 0,72 : 2

= 0,36 Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

b) + x 0,5 = 0,36

x 1 + x 0,5 = 0,36

x (1 + 0,5) = 0,36

x 1,5 = 0,36

= 0,36 : 1,5

= = 0,24 Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 36% của 45 bé hơn 45% của 36 Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

b) 36% của 45 lớn hơn 45% của 36 Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

c) 36% của 45 bằng 45% của 36 Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm một số biết 15% của số đó là 27

A. 0,018

B. 4,05

C. 180

D. 40500

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3,75 : 0,25 < 3,75 x 4 Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

b) 3,75 : 0,25 = 3,75 x 4 Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

c) 3,75 : 0,25 > 3,75 x 4 Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Giá thép tháng 8 giảm 10% so với tháng 7. Giá thép tháng 9 tăng 10% so với tháng 8. Hỏi giá thép tháng 9 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với tháng 7.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Cho hình tam giác ABC có AB = 20 cm, AC = 25 cm. Trên cạnh AB lấy điểm D cách A là 15 cm; trên cạnh AC lấy điểm E cách A là 20 cm. Nối D với E được hình tam giác ADE có diện tích là 45 . Tính diện tích hình tam giác ABC.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021