Phiếu bài tập tuần 22 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 22, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 22. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một hộp bánh dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước 2,5dm; 2dm; 1,5dm được đặt theo ba vị trí khác nhau (xem hình vẽ). Hỏi diện tích xung quanh của hộp bánh tính theo ba vị trí đó bằng nhau hay không bằng nhau?

a. Diện tích xung quanh bằng nhau

b. Diện tích xung quanh không bằng nhau

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Có một hình hộp chữ nhật và một hình lập phương

Hình (1) có các kích thước là dm; 50mm; $\frac{1}{20}$m

Hình (2) có các kích thước là: 1m 2dm; 1m 2cm; 1m 2mm

Hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

a. Hình (1) là hình hộp chữ nhật

b. Hình (2) là hình hộp chữ nhật

c. Hình (1) là hình lập phương

d. Hình (2) là hình lập phương

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hình lập phương I có cạnh bằng cạnh của hình lập phương II

a. Diện tích toàn phần hình I bằng diện tích toàn phần hình II

b. Diện tích toàn phần hình I bằng diện tích toàn phần hình II.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1 dm 2cm

Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

5. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài25cmm
Chiều rộng4,5dm
Chiều cao18cm3,5dmm
Chu vi mặt đáy80cm
Diện tích mặt đáy
Diện tích xung quanh70
Diện tích toàn phần

6. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,75m, chiều rộng bằng chiều dài, chiều cao bằng $\frac{1}{2}$ chiều rộng. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó?

Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021